Evropski Sud Za Ljudska Prava U Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud u Strazburu: Makedonija krši slobodu vernika Ohridske arhiepiskopije SPC

Ime: 17.11. 2017 SAOPSTENJE SUDA U STRAZBURU O OHRIDSKOJ ARHIEPISKPIJI I VLADIKA DAVID; Opis: Tip: audio/mpeg

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu presudom je potvrdio konstatovanu povredu verskih sloboda u slučaju Pravoslavne Ohridske Arhiepioskopije (POA) koja je u kanonskom i liturgijskom jedinstvu sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC).

U danas objavljenoj presudi koju je u Skoplju saopštio Helsinški komitet za ljudska prava, ukazuje se na dužnost Makedonije da ostane neutralna i nepristrasna u izvršavanju njene regulatorne moći u njenim odnosima sa drugim religijama i verskim grupama.

U saopštenju Helsinškog komiteta za ljudska prava u Makedoniji precizira se da je presudom konstatovano kršenje 11. člana (sloboda okupljanja i udruživanja) u vezi sa članom 9 (sloboda mišljenja, savesti i religije) Evropske konvencije o ljudskim pravima, proizašlo odbijanjem nadležnih da POA registruju kao posebnu versku zajednicu u Makedoniji.

Iz Helsinškog komiteta je ukazano da je uprkos sprovedenoj proceduri u dva postupka za registraciju udruženja vođenoj pred nadležnim domaćim sudovima, oba zahteva su odbijena iz formalnih razloga. Nadležni organi su se pozivali i na dva druga osnova za odbijanje zahetava POA – „da je udruženje-aplikant bilo formirano od inostrane crkve ili države“, što je „nepodobno za registraciju“, kao i da je predloženo ime „bilo problematično“, posebno sa aspekta na to da je „vrlo slično sa nazivom „Makedonska pravoslavna crkva-Ohridska arhiepiskopija“ (MPC). A ona kako su navodili nadležni organi Makedonije, „ima istorijsko, religiozno i moralno pravo u kontinuitetu da koristi ovo ime“. Time, kako su procenili nadležni državni organi u Skoplju, POA kao udruženje „imalo je za cilj da predstavlja paralelnu versku instituciju sa MPC“.

U okvirima domaćeg postupka, udruženje-aplikant POA, pokrenulo je i dva neuspešna postupka pred Ustavnim sudom Makedonije, ali zahtevi za zaštitu sloboda i prava „aplikanta“ odbijeni su iz strogo formalnih razloga, kako se ističe u saopštenju, bez meritornog upuštanja suda u razmatranje osnova iz zahteva.

U presudi Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura ukazuje se da javno mislenje države ne treba da bude zaštićeno na štetu manjinskih stavova, tako što ni ogromna važnost avtokefalnosti MPC za njene vernike i sledbenika ne može da opravda preduzimanje mera koje bi sprečile aplikanta sveobuhvatno i bezuslovno da otpočne sa bilo kakvom religioznom aktivnošću. Upravo na tom osnovu, imajući u vidu potrebu održavanja religijskog pluralizama, u situaciji bilo kakvog konflikta između ili unutar okvira samih verskih grupa, Sud u Strazburu je eksplicitno osudio prezeduzimanje preventivnih mera kojim bi se suzbila sloboda okupljanja i izražavanja u jednom demokratskom društvu.

Nadoknada 9.500 evra

Presudom Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura, za konstatovane povrede Konvencije, Republika Makedonija „kao tužena i odgovorna država, zadužena je da isplati aplikantu 4.500 evra kao nadoknadu nematerijalne štete“, kao i dodatnih 5.000 evra za troškove i izdatke nastale u vezi vođenja ovog postupka.

Čitav postupak pred sudom u Strazburu vođen je na osnovu tužbe od strane Helsinškog komiteta za ljudska prava u ime POA, kojoj nije bilo dozvoljeno registrovanje u Makedoniji na nacionalnom nivou.

Helsinškiot komitet za ljudska prava ovim povodom podseća da izvršavanje ove presude, pored preuzimanja ovih individualnih mera koje su naznačene za obesšećenje POA kao aplikanta, neminovno iziskivaće i preduzimanje drugih, generalnih mera u cilju sprečavanja sličnih povreda u budućnosti, preko potpuno garantovanog izbalansirnog i ujednačenog pristupa države prema svim verskim zajednicama i religioznim grupama čime se osigurava verski diverzitet i pluralizam.