Sve­ti Por­fi­ri­je

Kalendar za 11. mart

Sve­ti Por­fi­ri­je

Mla­dost pro­veo kod bo­ga­tih ro­di­te­lja u So­lu­nu, a on­da se uda­ljio u Mi­sir­sku pu­sti­nju gde se za­mo­na­šio. Na­kon pet go­di­na, po­se­tio je Sve­tu Ze­mlju i ostao je da se pod­vi­za­va u jed­noj pe­šte­ri kod Je­ru­sa­li­ma. Tu je obo­lio od no­gu, pa je pu­ze­ći od­la­zio na slu­žbe Bo­ži­je. Jed­ne no­ći ja­vio mu sam Go­spod i is­ce­lio ga je. Te­ška sr­ca je pri­hva­tio du­žnost epi­sko­pa u Ga­zi. U ovom gra­du za­te­kao je sa­mo 280 hri­šća­ni. Svi osta­li bi­li su ido­lo­po­klo­ni­ci, i to fa­na­tič­ni. Na­kon mno­go na­po­ra, stra­da­nja i su­znih mo­li­ta­va Bo­gu, epi­skop Por­fi­ri­je do­ži­veo je da vi­di Ga­zu obra­će­nu u hri­šćan­sku ve­ru. Du­šu svo­ju pre­dao je Go­spo­du Isu­su Hri­stu mir­no 421. go­di­ne. Ču­do­tvo­rac je bio i za ži­vo­ta i po­sle smr­ti. Mo­šti su mu u Ga­zi.

Sveti mučenik Jovan Kalfa. Vaskršnji post.