11 7

Календар за 12. март

Пре­по­доб­ни Про­ко­пи­је Де­ка­по­лит

Пре­по­доб­ни Про­ко­пи­је је из Де­ка­по­ли­са, код Га­ли­леј­ског мо­ра. Ис­по­снич­ком жи­во­ту пре­дао се још у мла­до­сти. Ка­да у вре­ме ца­ра Ла­ва Иса­ври­ја­ни­на на­ста го­ње­ње хри­шћа­на због по­што­ва­ња ико­на, Про­ко­пи­је уста­де у за­шти­ту ико­на, до­ка­зу­ју­ћи да ико­но­по­клон­ство ни­је идо­ло­по­клон­ство, јер кла­ња­ње пред ико­на­ма ни­је кла­ња­ње мр­твој ма­те­ри­ји не­го жи­вим све­ти­те­љи­ма ко­ји су на њи­ма на­сли­ка­ни. Због то­га су га хап­си­ли, ту­кли и стру­га­ли же­ле­зом. Ка­да је цар Лав уби­јен (те­лом, бу­ду­ћи да је ду­шом по­ги­нуо мно­го ра­ни­је), Све­ти Про­ко­пи­је, са сво­јим са­стра­дал­ни­ком Све­тим Ва­си­ли­јем и дру­гим све­тим оци­ма, би пу­штен из око­ва и там­ни­це и вра­ти се у ма­на­стир где је у ми­ру до­че­као ста­рост. Упо­ко­јио се мир­но по­чет­ком IX ве­ка.

Преподобни Талалеј. Преподобни Тит Печерски. Преподобни Стефан. Свети мученик Јулијан Подагрик. Васкршњи пост.