Sveta mučenica Pelagija Tarsijska

Kalendar za 17. maj

Sve­ta mu­če­ni­ca Pe­la­gi­ja Tar­sij­ska

Ro­đe­na u Tar­su, od ne­zna­bo­žnih, bo­ga­tih ro­di­te­lja. Čuv­ši za spa­se­nje du­še, u njoj se raz­go­re lju­bav pre­ma Hri­stu. Bi­lo je to vre­me stra­šnog go­nje­nja hri­šća­na pod ca­rem Di­o­kle­ci­ja­nom. Jed­nom car do­đe u Tars, i nje­gov sin se smrt­no za­lju­bi u Pe­la­gi­ju. Ali ona po­be­že i na­đe epi­sko­pa Kli­no­na, ko­ji je kr­sti. Po­tom raz­da­de svo­je bo­gat­stvo, ode ku­ći i re­če maj­ci da je kr­šte­na. Čuv­ši to, ca­re­vić sam se­be pro­bo­de no­žem. A zla maj­ka op­tu­ži kćer­ku ca­ru, ko­ji vi­dev­ši Pe­la­gi­ji­nu le­po­tu, i sam se ras­pa­li ne­či­stom stra­šću pre­ma njoj. Sve­ta de­vi­ca ga od­bi, i on na­re­di da je sa­že­žu. Ka­da su je ob­na­ži­li, sa­ma je, pre­kr­stiv­ši se, ušla u usi­ja­nog vo­la i ras­to­pi­la se kao da je od vo­ska. Po­stra­da­la je za Hri­sta 287. go­di­ne.

Sveštenomučenik Siluan, episkop Gaski. Prepodobni Nikifor.