18 01

Календар за 18. јануар

Пре­по­доб­на ма­ти Син­кли­ти­ки­ја – Крстовдан

По­ре­клом из Ма­ке­до­ни­је. Као бо­га­та и углед­на де­вој­ка има­ла је мно­го про­са­ца, но све их је од­би­ла и по­бе­гла у ма­на­стир. У нај­ве­ћој уз­др­жљи­во­сти, бде­њу и мо­ли­тви по­жи­ве­ла је до 80 го­ди­на. Ње­не по­у­ке мо­на­хи­ња­ма од­у­век су сма­тра­не ду­хов­ним би­стри­ма, јер она ни­је до­шла до ви­со­ке му­дро­сти кроз књи­ге не­го кроз стра­да­ње, му­ку, да­но­ноћ­но раз­ми­шља­ње и ду­хов­но оп­ште­ње с ви­шим бо­жан­ским све­том. Пре­се­ли­ла се ду­шом у тај свет 350. го­ди­не. Све­та Син­кли­ти­ки­ја је го­во­ри­ла: „Ако је вре­ме по­ста, не­мој га се от­ка­зи­ва­ти то­бож због бо­ле­сти јер, гле, и они ко­ји не по­сте па­да­ју у исте бо­ле­сти“. Још је го­во­ри­ла: „Као што се от­кри­ве­но бла­го бр­зо раз­гра­би, та­ко и до­бро­де­тељ, ка­да се раз­гла­ша­ва, по­мра­чу­је се и гу­би“.

Свети Теопемт и Теона. Свети пророк Михеј I. Преподобна Аполинарија. Навечерје Богојављења.