Sveti Lav Rimski

Kalendar za 3. mart

Sve­ti Lav Rim­ski

Ro­đen u Ita­li­ji. Bio ar­hi­đa­kon kod pa­pe Sik­sta III, po či­joj smr­ti je uz­ve­den na pre­sto rim­skog pa­pe. Spa­sio je Rim od Hu­na ta­ko što je iza­šao pred Ati­lu, ko­ji po­red nje­ga vi­de apo­sto­le Pe­tra i Pa­vla ka­ko mu pre­te pla­me­nim ma­če­vi­ma. Po­mo­gao je spa­se­nju Pra­vo­sla­vlja od Ev­ti­hi­je­ve i Di­o­sko­ro­ve je­re­si. Na IV Va­se­ljen­skom Sa­bo­ru pro­či­ta­li su nje­go­vu po­sla­ni­cu ko­ju je pret­hod­no po­lo­žio na grob Sve­tog Pe­tra ko­ji ju je is­pra­vio. Pred smrt, 40 da­na pro­veo je u po­stu i mo­li­tvi na gro­bu Sve­tog Pe­tra mo­le­ći ga da mu ja­vi da li su mu gre­si opro­šte­ni. Apo­stol mu ja­vi da je­su svi osim gre­ha u ru­ko­po­la­ga­nju sve­šte­ni­ka. On na­sta­vi da se mo­li dok mu ni­su i ti gre­si opro­šte­ni i mir­no pre­da­de du­šu Go­spo­du 461. go­di­ne.

Sveti Flavijan Carigradski.