Sveti Evstatije

Kalendar za 5. mart

Sve­ti Ev­sta­ti­je

Bio je ar­hi­e­pi­skop u An­ti­o­hi­ji. Kao ve­li­ki re­ni­telj i za­štit­nik pra­vo­slav­ne ve­re, na­ro­či­to se is­ta­kao na I va­se­ljen­skom sa­bo­ru gde je ve­o­ma uče­no i ra­zlo­žno po­bi­jao Ari­je­vo uče­nje. Sa osta­lim sve­tim oci­ma on je pra­vil­no is­po­ve­dao da je Isus Hri­stos kao Sin Bo­ži­ji ra­van Ocu i Sve­tom Du­hu po su­šta­stvu. Ka­da su, na­kon upo­ko­je­nje ca­ra Kon­stan­ti­na, Ari­jev­ci po­no­vo oja­ča­li, pot­ku­pi­še ne­ku blud­ni­cu da ka­že jav­no da je za­trud­ne­la sa ar­hi­e­pi­sko­pom Ev­sta­ti­jem i svr­go­še ga sa vla­di­čan­skog tro­na i pro­te­ra­še naj­pre u Tra­ki­ju, a po­tom u Ma­ke­do­ni­ju. Mno­go i du­go je stra­dao, sve dok se ni­je upo­ko­jio u Go­spo­du, 345. go­di­ne. A ona že­na se te­ško raz­bo­le i pri­zna­de da je do­bi­la zla­to da okle­ve­ta pra­ved­nog čo­ve­ka.

Sveti Zaharija, patrijarh Jerusalimski. Prepodobni Timotej. Sveti Jovan III Sholastik, patrijarh Carigradski. Vaskršnji post.