09 03

Календар за 10. март

Све­ти Та­ра­си­је Ца­ри­град­ски По са­ве­ту ца­ри­град­ског па­три­јар­ха Па­вла, ко­ји на­пу­сти трон и оде у ма­на­стир где при­ми ве­ли­ку схи­му, 783. […]

Пр­во и дру­го обре­те­ње гла­ве Све­тог Јо­ва­на Кр­сти­те­ља

Календар за 9. март

Пр­во и дру­го обре­те­ње гла­ве Све­тог Јо­ва­на Кр­сти­те­ља Ка­да је Јо­ван Кр­сти­тељ по­се­чен, Иро­ди­ја­да на­ре­ди да му се гла­ва са­хра­ни […]

Све­ти све­ште­но­му­че­ник По­ли­карп Смирн­ски

Календар за 8. март

Све­ти све­ште­но­му­че­ник По­ли­карп Смирн­ски Ро­ђен као не­зна­бо­жац. Кр­стио га је Све­ти апо­стол Јо­ван Бо­го­слов. У ра­ном де­тињ­ству остао је си­ро­че. […]

Пре­по­доб­но­му­че­ни­ца Фи­ло­те­ја Атин­ска

Календар за 4. март

Пре­по­доб­но­му­че­ни­ца Фи­ло­те­ја Атин­ска Ро­ђе­на у Ати­ни 1522. го­ди­не. Без­дет­ни ро­ди­те­љи из­мо­ли­ли су је од Бо­га а, ка­да је има­ла 12 […]

Све­ти ве­ли­ко­му­че­ник Те­о­дор Ти­рон

Календар за 2. март

Све­ти ве­ли­ко­му­че­ник Те­о­дор Ти­рон Кад Те­о­дор сту­пи у вој­ску (ти­рон зна­чи ре­грут), у пук Мар­ма­рит­ски у гра­ду Ама­си­ји, от­по­че го­ње­ње […]