Spasovdanske Svecanosti

Najava: Spasovdanske svečanosti u Herceg Novom

U okviru Spasovdanskih svečanosti kojima će biti obilježeno 300 godina Topaljske opštine, u Herceg Novom u četvrtak, 17. maja u 9 časova Njegovo visokopreosveštenstvo Arhiepiskop cetinjski Mitropolit crnogorsko primorski g. Amfilohije služiće Svetu arhijerejsku liturgiju sa malim osvećenjem Hrama Svetog Spasa na Toploj.

U istom Hramu će se u 17:30 časova služiti Večernja, nakon koje će uslijediti tradicionalna Spasovdanska litija kroz grad.

Povodim 3 vijeka To­palj­ske opštine za 19 časova je zakazana Svečana akademija  u Dvorani „Park“ na kojoj će svečano slovo reći g. Goran Komar.

To­palj­ska ko­mu­ni­ta­da- pre­te­ča Op­šti­ne Her­ceg No­vi- ima­la je sta­tus grad­ske upra­ve, u vre­me­nu ka­da je grad bio pod vla­šću Mle­tač­ke Re­pu­bli­ke. Pored auto­no­mi­je u upra­vi, pred­sta­vlja­la je i du­hov­nu auto­no­mi­ju i davala stanovništvu mo­guć­nost ko­ri­šće­nja svog pi­sma i je­zi­ka u sva­ko­dnev­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji.