Iznosenje Casnog Krsta

Iznošenje Časnog krsta (početak posta)

Ovaj praznik dogovorno su ustanovili Grci i Rusi u vreme grčkog cara Manuila i ruskog kneza Andreja, kao spomen istovremene pobede, Rusa nad Bugarima i Grka nad Saracenima. I ruska i grčka vojska pred sobom nosile su krstove, iz kojih je zasvetlela nebeska svetlost. Ustanovljeno je da se na današnji dan iznosi krst iz crkve Svete Sofije, i to najpre na sredinu crkve, a potom na ulice radi poklonjenja naroda i spomena na pomoć krsta u ratovima. Nije iznošen obični krst, nego upravo Časni krst, koji je čuvan u hramu carskog dvora. Dan ranije, on je prenošen u crkvu Svete Sofije, odakle je nošen ulicama Carigrada, radi osveštavanja zemlje i vazduha. Nakon 14 dana ponovo je vraćan u hram carske palate.

Praznik iznošenja Časnog krsta Gospodnjeg 1/14. avgusta ustanovljen je u Grčkoj od carigradskog patrijarha Luke za vlade cara Manuila, a u Rusiji – od mitropolita kijevskog Konstantina i episkopa rostovskog Nestora za vlade velikog kneza Andreja Jurjeviča. Ovaj praznik bi ustanovljen sa sledećeg razloga. Caru Manuilu i knezu Andreju, koji se nahođahu u međusobnom miru i bratskoj ljubavi, dogodi se da u jedan isti dan krenu u rat: Manuil iz Carigrada na Saracene, a Andrej iz Rostova na Bugare. Jer u to vreme veliki knez Andrej življaše u Rostovu, a Bugarima (= Volgari) se nazivahu neznabošci koji življahu na donjem toku Volge, od čega i dobiše svoje ime Volgari. I Gospod Bog darova obojici potpunu pobedu nad neprijateljima: grčki car pobedi Saracene, a ruski knez pobedi Bugare i pokori ih sebi, načinivši ih vazalima svoje države.

Veliki knez Andrej imađaše ovakav običaj: kada je odlazio u rat, nosio je sa sobom česnu ikonu Presvete Bogorodico koja je držala na rukama Predvečnog Mladenca, i Časni krst Gospodnji koji su usred vojske nosili dva sveštenika, obučeni u sveštene odežde. Pred samo pak stupanje u bitku on je uznosio Hristu Bogu i Prečistoj Bogomajci usrdne suzne molitve i pričešćivao se Božanskim tajnama Tela i Krvi Hristove. Ovim nepobedivim oružjem on se naoružavaše više negoli mačevima i kopljima, i većma se nadaše u pomoć Višnjega negoli u hrabrost i brojnost svoje vojske, znajući dobro Davidovu izreku: Ne mari Gospod za silu konjsku, niti Mu je stalo do brzine nogu ljudskih. Mili su Gospodu oni koji ga se boje i koji se uzdaju u milost Njegovu (Ps. 146, 10-11). Pored toga blagoverni knez i vojsku svoju pobuđivaše na molitve, jedno – primerom svojih pobožnih molitava, a druto – naređenjem, te se svi, pavši na kolena, sa suzama moljahu pred ikonom Presvete Bogorodice i Časnim krstom Hristovim. Gledajući na ikonu, veliki knez ovako govoraše u svojoj molitvi: O, Vladičice, koja si Hrista Boga našeg rodila, neće propasti koji god se nada u Tebe; a ja, sluga Tvoj, po milosti Božjoj, imam Tebe kao bedem i zaštitu, i Krst Sina Tvog, kao s obe strane oštar mač protiv neprijatelja. Stoga umoli Spasitelja sveta koga na rukama držiš, da sila krsna bude kao oganj koji spaljuje neprijatelja, koji hoće rat s nama, i neka nam Tvoje svemoćno posredovanje pomogne i pobedi naše neprijatelje.

Posle usrdne molitve svi bi celivali svetu ikonu i Časni krst i neustrašivo išli na neprijatelja: i Gospod im pomagaše krsnom silom, i Prečista Bogorodica im pomagaše svojim posredovanjem za njih pred Bogom. Stalno se držeći takvog običaja, veliki knez ga ne izneveri ni pred bitku sa Bugarima: on krenu imajući ispred vojske Krst Gospodnji, kao car Konstantin Veliki u staro vreme. Izišavši na bojno polje, oni se biše sa Bugarima, i pobedivši ih nateraše ih u bekstvo, i goneći ih uzeše im pet gradova, među kojima i grad Brjahimov na reci Kami. A kada se posle bitke sa neznabošcima vratiše u svoj logor oni videše gde od ikone Presvete Bogomajke sa Bogomladencem Hristom izlaze presvetli zraci, kao ognjeni, i obasjavaju svu vojsku. To bi u prvi dan meseca avgusta. Ovaj čudesni prizor još više pobudi u velikom knezu hrabrost i nadu, i on ponovo okrenu svoju vojsku u poteru za Bugarima: popali mnoge gradove ognjem i opustoši svu zemlju, a na preostale gradove naloži danak, pa se u trijumfu vrati doma.

Tako isto i grčki car Manuil, izišavši sa svojom vojskom protiv Saracena, tog istog dana vide slično čudo: od ikone Presvete Bogorodice sa Spasiteljem, koja se zajedno sa Časnim krstom nalažaše usred njegove vojske, izlažahu ognjeni zraci koji obasjavaju svu vojsku. I tog dana on pobedi Saracene.

Car i knez, odajući hvalu Bogu, izvestiše jedan drugog o održanim pomoću Božjom pobedama nad neprijateljima i o čudesnom sijanju što je izlazilo od ikone Spasiteljeve. I pošto se dogovoriše sa najstarijim episkopima svojim, oni, u znak blagodarnosti Hristu Spasitelju i Prečistoj Bogomateri, ustanoviše praznik u prvi dan avgusta. A u spomen krsne sile, kojom naoružani pobediše neprijatelje, oni narediše da se iz svetog oltara iznosi Časni krst na sredinu crkve, da mu se svi hrišćani poklanjaju i s ljubavlju ga celivaju, slaveći raspetog na krstu Hrista Gospoda. Osim toga arhijereji narediše da se toga dana vrši i osvećenje vode. I ovaj praznik bi nazvan Iznošenje Časnoga krsta, jer se časni Krst zajedno sa drugim svetim ikonama svečano iznosi na reke, studence i izvore.

Stoga praznujmo, braćo, slaveći i blagodareći svemilostivog Boga i Spasa našeg Isusa Hrista i Prečistu Mater Njegovu, Vladičicu našu Bogorodicu, i pobožno počitujući Časni krst Gospodnji. Ali praznujmo s pobožnošću i bogougodno, živeći među sobom u miru i ljubavi, tvoreći milostinju siromasima, kloneći se svakoga greha i boraveći u strahu Božjem, da bismo se, ugodivši našem Tvorcu i Gospodu, udostojili večnog praznovanja sa svima svetima posle onoga dana u koji će se javiti na nebu znak Sina Čovečjega – Časni krst Hristov (Mt. 21, 30), idući ispred Sudije živih i mrtvih koji dolazi sa silom i slavom velikom, i obasjati sve pravednike svetlim i radost izazivajućim lučama. A po završetku Suda Časni krst će krenuti ispred svih vrsta svetih, predvodeći ih u Carstvo nebesko; i blaženstvovaće svi sveti, radujući se u beskonačne vekove. Molitvama Prečiste Djeve Bogorodice neka svemilostivi Spas naš Hristos pridruži njima i nas grešne. Amin.

Izvor: SPC