Istorijska čitanka

Istorijska čitanka XXIV

Ime: Istorijska Citanka 024; Opis: Emisija-Istorijska čitanka Tip: audio/mpeg

Ljudi i vrijeme, sela i gradovi, svi za sebe jedna priča… Svi zajedno čitanka iz koje učimo. Istorijska čitanka!

Istorijska čitanka je emisija o ljudima i njihovim potomcima, o bivšim i današnjim selima i gradovima koji su mjera ljudske vjere i ljubavi, o proteklom vremenu koje je zavještanje za budućnost!

Nastanak plemena tekao je sporo, a počivao je na krvnom srodstvu. Ono je bilo najvažnije za konstituisanje bratstava, koja sačinjavaju pleme. Bratstva su mogla biti i različitog porijekla, a usmena tradicija izgradila je svijest o porijeklu od jednog pretka. Drugi činilac bio je privredno-geografski, tako da je svako pleme imalo svoju teritoriju, koja je bila tačno ograničena i neprikosnovena, a branjena je, ako je trebalo i oružanom silom...