Sve­ti Mar­ko Efe­ski

Kalendar za 1. februar

Sve­ti Mar­ko Efe­ski

Sve­til­nik i hra­bri po­bor­nik Cr­kve Hri­sto­ve. Ro­dio se u Ca­ri­gra­du 1391. go­di­ne od ro­di­te­lja ple­me­ni­tog ro­da. Iz­u­čio je fi­lo­sof­ske i te­o­lo­ške na­u­ke, pr­vo kod svog oca Ge­or­gi­ja, đa­ko­na, a po­sle kod dru­gih slav­nih uči­te­lja tog do­ba. Ka­da je imao 25 go­di­na, raz­dao je sve svo­je ima­nje i oti­šao na pod­vi­žnič­ki ži­vot na ostrv­ce An­ti­go­na u Mra­mor­nom mo­ru. Kao mi­tro­po­lit Efe­ski, uče­stvo­vao je na Sa­bo­ru u Fe­ra­ri, ko­ji je na­sta­vljen u Flo­ren­ti­ni, gde se, či­stim i hra­brim is­po­ve­da­njem pra­vo­slav­ne ve­re, na­o­ru­žan od­lu­ka­ma va­se­ljen­skih sa­bo­ra i na­sle­đem sve­tih ota­ca, ob­ra­ču­nao sa la­tin­skom je­re­si, i ta­ko se od­u­pro i ca­ru Jo­va­nu VIII Pa­le­o­lo­gu i Pa­pi Ev­ge­ni­ju u sklo­pa­nju uni­je sa Ri­mom. Upo­ko­jio se 1444. go­di­ne.

Prepodobni Makarije Veliki. Prepodobni Makarije Aleksandrijski. Sveti Arsenije, episkop Krfski. Blaženi Teodor.