Sve­ti mu­če­nik Bo­ni­fa­ti­je

Kalendar za 1. januar

Sve­ti mu­če­nik Bo­ni­fa­ti­je

Kao mla­dić, bio je slu­ga kod bo­ga­te i raz­vrat­ne Ri­mljan­ke Agla­i­de, sa ko­jom je imao ne­či­ste ve­ze. Ona ga po­sla u Azi­ju da joj do­ne­se mo­šti ne­kog mu­če­ni­ka, da ih ima kao amaj­li­ju u ku­ći. Ali Bo­ni­fa­ti­je u Tar­su, vi­dev­ši hri­šćan­ske mu­če­ni­ke: jed­no­me od­se­če­ne no­ge, dru­go­me ru­ke, tre­će­me iz­bo­de­ne oči, če­tvr­te na ve­ša­li­ma…, po­ka­ja se zbog svog gre­šnog ži­vo­ta, gor­ko za­pla­ka i vik­nu su­di­ji da je i on hri­šća­nin. Na­kon što su ga ši­ba­li, na­li­li su mu olo­vo u usta, da bi ga na kra­ju po­se­kli ma­čem. Sve­ti Bo­ni­fa­ti­je je po­stra­dao za Hri­sta 290. go­di­ne. Pri­miv­ši Bo­ni­fa­ti­je­vo te­lo, Agla­i­da sa­gra­di cr­kvu u ko­ju po­lo­ži nje­go­ve mo­šti, i sa­ma se po­ka­ja i, raz­dav­ši sve svo­je ima­nje si­ro­ma­si­ma, po­vu­če se iz sve­ta.

Sveti Grigorije (Grigentije), episkop Omiritski. Sveti Bonifatije Milostivi, episkop Ferentiski. Prepodobni Ilija Muromec. Božićni post.