Pre­po­dob­ni Isak Si­rin

Kalendar za 10. februar

Pre­po­dob­ni Isak Si­rin – Velike (zimske) zadušnice

Ro­đen u Ni­ni­vi. U mla­do­sti se pod­vi­za­vao u Mar-Ma­tej­skom ma­na­sti­ru, ne­da­le­ko od rod­nog me­sta. Ka­da se pro­čuo zbog svog sve­tač­kog ži­vo­ta i ču­da ko­ja je či­nio, iza­bra­li su ga za epi­sko­pa Ni­niv­skog. On je od­bi­jao da se pri­hva­ti tog či­na, ali na to je bio pri­mo­ran. Na epi­skop­skom tro­nu ostao je sa­mo pet me­se­ci, a on­da se, kri­šom, po­vu­kao u pu­stinj­ski ma­na­stir Ra­ban-Ša­bur. Sa­sta­vio je mno­ga po­uč­na de­la, od ko­jih nam je osta­lo sto be­se­da o du­hov­nom ži­vo­tu i pod­vi­za­va­nju, ko­je su pi­sa­ne uglav­nom na osno­vu lič­nog is­ku­stva. Bio je ve­li­ki ru­ko­vo­di­telj u du­hov­nom ži­vo­tu, pa su od nje­ga sa­ve­te tra­ži­li i ta­kvi sve­ti­te­lji kao što je bio Si­me­on Div­no­go­rac. Upo­ko­ji se u Go­spo­du kra­jem VII ve­ka, u du­bo­koj sta­ro­sti.

Prepodobni Jefrem Sirin. Prepodobni Paladije. Prepodobni Jefrem Pečerski.