Све­ти Јев­ста­ти­је Срп­ски

Календар за 17. јануар

Све­ти Јев­ста­ти­је Срп­ски

Ро­ђен је у Бу­ди­мљан­ској жу­пи. Као мла­дић, за­мо­на­шио се на Ми­хољ­ској пре­вла­ци (код Тив­та). Са два мо­на­ха је от­пу­то­вао у Све­ту зе­мљу, гдје је про­вео ду­же вре­ме у оби­ла­ску све­тих ме­ста и та­мо­шњих под­ви­жни­ка. У по­врат­ку, свра­тио је у ма­на­стир Хи­лан­дар, где се за­др­жао. Под­ви­гом и ум­но­шћу, убр­зо се про­чуо на це­лој Све­тој го­ри, и Са­бор Све­те го­ре по­ста­ви га за игу­ма­на Хи­лан­да­ра. Про­тив ње­го­ве во­ље, иза­бра­ли су га за епи­ско­па Зет­ске епар­хи­је, чи­је је се­ди­ште би­ло на Ми­хољ­ској пре­вла­ци, а по упо­ко­је­њу Ар­хи­е­пи­ско­па Јо­а­ни­ки­ја, у до­ба Кра­ља Ми­лу­ти­на, би иза­бран за ар­хи­е­пи­ско­па срп­ског. Срп­ском цр­квом упра­вљао је од 1279. до 1286. го­ди­не, ка­да се мир­но упо­ко­јио. Мо­шти му по­чи­ва­ју у Пећ­кој Па­три­јар­ши­ји.

Сабор светих Седамдесет апостола. Евнух царице Кандакије. Преподобномученик Онуфрије Хиландарац.