Sve­ti Jev­sta­ti­je Srp­ski

Kalendar za 17. januar

Sve­ti Jev­sta­ti­je Srp­ski

Ro­đen je u Bu­di­mljan­skoj žu­pi. Kao mla­dić, za­mo­na­šio se na Mi­holj­skoj pre­vla­ci (kod Tiv­ta). Sa dva mo­na­ha je ot­pu­to­vao u Sve­tu ze­mlju, gdje je pro­veo du­že vre­me u obi­la­sku sve­tih me­sta i ta­mo­šnjih pod­vi­žni­ka. U po­vrat­ku, svra­tio je u ma­na­stir Hi­lan­dar, gde se za­dr­žao. Pod­vi­gom i um­no­šću, ubr­zo se pro­čuo na ce­loj Sve­toj go­ri, i Sa­bor Sve­te go­re po­sta­vi ga za igu­ma­na Hi­lan­da­ra. Pro­tiv nje­go­ve vo­lje, iza­bra­li su ga za epi­sko­pa Zet­ske epar­hi­je, či­je je se­di­šte bi­lo na Mi­holj­skoj pre­vla­ci, a po upo­ko­je­nju Ar­hi­e­pi­sko­pa Jo­a­ni­ki­ja, u do­ba Kra­lja Mi­lu­ti­na, bi iza­bran za ar­hi­e­pi­sko­pa srp­skog. Srp­skom cr­kvom upra­vljao je od 1279. do 1286. go­di­ne, ka­da se mir­no upo­ko­jio. Mo­šti mu po­či­va­ju u Peć­koj Pa­tri­jar­ši­ji.

Sabor svetih Sedamdeset apostola. Evnuh carice Kandakije. Prepodobnomučenik Onufrije Hilandarac.