Света мученица Пелагија Тарсијска

Календар за 17. мај

Све­та му­че­ни­ца Пе­ла­ги­ја Тар­сиј­ска

Ро­ђе­на у Тар­су, од не­зна­бо­жних, бо­га­тих ро­ди­те­ља. Чув­ши за спа­се­ње ду­ше, у њој се раз­го­ре љу­бав пре­ма Хри­сту. Би­ло је то вре­ме стра­шног го­ње­ња хри­шћа­на под ца­рем Ди­о­кле­ци­ја­ном. Јед­ном цар до­ђе у Тарс, и ње­гов син се смрт­но за­љу­би у Пе­ла­ги­ју. Али она по­бе­же и на­ђе епи­ско­па Кли­но­на, ко­ји је кр­сти. По­том раз­да­де сво­је бо­гат­ство, оде ку­ћи и ре­че мај­ци да је кр­ште­на. Чув­ши то, ца­ре­вић сам се­бе про­бо­де но­жем. А зла мај­ка оп­ту­жи кћер­ку ца­ру, ко­ји ви­дев­ши Пе­ла­ги­ји­ну ле­по­ту, и сам се рас­па­ли не­чи­стом стра­шћу пре­ма њој. Све­та де­ви­ца га од­би, и он на­ре­ди да је са­же­жу. Ка­да су је об­на­жи­ли, са­ма је, пре­кр­стив­ши се, ушла у уси­ја­ног во­ла и рас­то­пи­ла се као да је од во­ска. По­стра­да­ла је за Хри­ста 287. го­ди­не.

Свештеномученик Силуан, епископ Гаски. Преподобни Никифор.