18.06

Календар за 18. јун

Пре­по­доб­ни Пе­тар Ко­ри­шки

Ро­дом из се­ла Уње­мир (Уј­мир) код Пе­ћи. Био је нео­бич­но кро­так и безг­не­ван. Са сво­јом се­стром Је­ле­ном, ве­о­ма ра­но се уда­љио на под­виг. А под­ви­за­вао се пре­да­но и ис­трај­но. По­бе­дио је мно­га де­мон­ска ис­ку­ше­ња. Вре­ме­ном, ка­да се про­чуо, око ње­га се са­бра­ло мно­штво мо­на­ха, ко­је је под­у­ча­вао под­ви­жнич­ком жи­во­ту. Бе­же­ћи од људ­ске сла­ви, јед­но вре­ме се скло­нио у Цр­ну Ре­ку, где се ка­сни­је под­ви­за­вао и Све­ти Јо­а­ни­ки­је Де­вич­ки. У ста­ро­сти се упо­ко­јио у сво­јој пе­ште­ри у Ко­ри­ши. Те но­ћи ка­да се упо­ко­јио, из ње­го­ве пе­ћи­не чу­ло се ан­гел­ско по­ја­ње и за­сја­ла је све­тлост. Жи­вео је у XIII­ ве­ку. Цар Ду­шан је над ње­го­вим мо­шти­ма по­ди­гао цр­кву. Оста­так ње­го­вих мо­шти­ју у но­ви­је вре­ме пре­нет је у ма­на­стир Цр­ну Ре­ку.

Свештеномученик Доротеј, епископ Тирски. Преподобни Теодор Пустињак. Преподобни Анувије. Блажени Игор, кнез Черниговски и Кијевски. Блажени Константин, митрополит Кијевски.