Sveta 33 mučenika u Melitini

Kalendar za 20. novembar

Sveta 33 mučenika u Melitini

Isihije, Nikandr, Atanasije, Mamant, Varahije, Kalinik, Teogen, Nikon, Longin, Teodor, Valerije, Ksant, Teodul, Kalimah, Evgenije, Teodoh, Ostrihije, Epifanije, Maksimijan, Dulkitije, Klavdijan, Teofil, Gigantije, Dorotej, Teodor, Kastrihije, Anikit, Temelije, Evtihije, Ilarion, Liodot i Amonit, postradaše za Hrista zajedno sa Jeronom. Jeron je odbio da ide u vojsku i ostavi slepu majku. Kada je uhvaćen, sa ostalima je odveden u Melitin. Pred knezom su svi ispovedili Hrista, osim Viktora, Jeronovog rođaka, koji otpade od vere. Svi su posečeni 298. godine. Neki Hrisant otkupi odsečenu Jeronovu glavu, sahrani je i nad njom podiže crkvu. A Jeronovu odsečenu ruku odneli su njegovoj slepoj majci.

Sveta mučenica Tesalonikija sa Avktom i Tavrionom. Prepodobni Lazar Galasijski.