21 01

Календар за 21. јануар

Пре­по­доб­ни Ге­ор­ги­је Хо­зе­вит

Ро­дом са Ки­пра. Ње­гов ста­ри­ји брат, Ира­клид, оти­шао је у Све­ту зе­мљу и за­мо­на­шио се у ма­на­сти­ру Ка­ла­мон. По смр­ти ро­ди­те­ља, Ге­ор­ги­је је оти­шао бра­ту, а овај га она­ко мла­дог од­ве­де у ма­на­стир Хо­зе­ва, где се за­мо­на­шио. Ње­гов ста­рац га јед­ном уда­ри, и ру­ка му се од­мах осу­ши, а Ге­ор­ги­је му је ис­це­ли. Ка­да се то чу­до про­чу, он по­бе­же бра­ту Ира­кли­ду, са ко­јим је жи­вео у ве­ли­ком под­ви­гу. Њих дво­ји­ца су вас­кр­сли јед­но мр­во де­те. Ка­да се, у ду­бо­кој ста­ро­сти, Ира­клид упо­ко­јио, Ге­ор­ги­је се вра­тио у Хо­зе­вит­ски ма­на­стир и на­ста­нио у обли­жњој ке­ли­ји, где је жи­вео у пот­пу­ној не­ме­шти­ни, је­ду­ћи сва­ка два-три да­на са­су­ше­не от­пат­ке са ма­на­стир­ске тр­пе­зе и не­пре­ста­но се мо­ле­ћи Бо­гу. Жи­вео је у VII ве­ку.

Свети мученици Јулијан и Василиса. Света Домника. Свети Григорије, епископ Охридски. Попразништво Богојављења.