21 01

Kalendar za 21. januar

Pre­po­dob­ni Ge­or­gi­je Ho­ze­vit

Ro­dom sa Ki­pra. Nje­gov sta­ri­ji brat, Ira­klid, oti­šao je u Sve­tu ze­mlju i za­mo­na­šio se u ma­na­sti­ru Ka­la­mon. Po smr­ti ro­di­te­lja, Ge­or­gi­je je oti­šao bra­tu, a ovaj ga ona­ko mla­dog od­ve­de u ma­na­stir Ho­ze­va, gde se za­mo­na­šio. Nje­gov sta­rac ga jed­nom uda­ri, i ru­ka mu se od­mah osu­ši, a Ge­or­gi­je mu je is­ce­li. Ka­da se to ču­do pro­ču, on po­be­že bra­tu Ira­kli­du, sa ko­jim je ži­veo u ve­li­kom pod­vi­gu. Njih dvo­ji­ca su vas­kr­sli jed­no mr­vo de­te. Ka­da se, u du­bo­koj sta­ro­sti, Ira­klid upo­ko­jio, Ge­or­gi­je se vra­tio u Ho­ze­vit­ski ma­na­stir i na­sta­nio u obli­žnjoj ke­li­ji, gde je ži­veo u pot­pu­noj ne­me­šti­ni, je­du­ći sva­ka dva-tri da­na sa­su­še­ne ot­pat­ke sa ma­na­stir­ske tr­pe­ze i ne­pre­sta­no se mo­le­ći Bo­gu. Ži­veo je u VII ve­ku.

Sveti mučenici Julijan i Vasilisa. Sveta Domnika. Sveti Grigorije, episkop Ohridski. Poprazništvo Bogojavljenja.