Свети великомуче­ник Ђорђе Кратовац

Календар за 24. фебруар

Све­ти ве­ли­ко­му­че­ник Ђор­ђе Кра­то­вац

Ро­дом Ср­бин, из Кра­то­ва, код Шти­па. Као де­те, из­у­чио је ку­јун­џиј­ски за­нат. Ра­но је остао си­ро­че. Био је леп и ста­сит, и да га Тур­ци не би од­ве­ли на сул­та­нов двор, оти­шао је у Со­фи­ју, где се скло­нио код све­ште­ни­ка Пе­тра. Али и ту Тур­ци за­па­зе ње­го­ве вр­ли­не и по­ша­љу јед­ног свог за­ко­ни­ка да га убе­ди да при­ми Му­ха­ме­до­ву ве­ру. Ме­ђу­тим, Ђор­ђе пред овим за­ко­ни­ком та­ко див­но ис­по­ве­да­ше ве­ру Хри­сто­ву, да га овај окле­ве­та да ху­ли на Му­ха­ме­да. Тур­ци га пре­да­до­ше су­ди­ји, ко­ји је та­ко­ђе на­сто­јао да га пре­ве­де у му­ха­ме­дан­ство. Али Ђор­ђе оста­де не­по­ко­ле­бо­во уз сво­га Хри­ста, док су се све­ште­ник Пе­тар и чи­та­ва Цр­ква у Со­фи­ји мо­ли­ли Бо­гу да га укре­пи. Спа­љен је на ло­ма­чи 1515. го­ди­не, ка­да му је би­ло 18 го­ди­на.

Свештеномученик Власије. Света Теодора.