Sveti velikomuče­nik Đorđe Kratovac

Kalendar za 24. februar

Sve­ti ve­li­ko­mu­če­nik Đor­đe Kra­to­vac

Ro­dom Sr­bin, iz Kra­to­va, kod Šti­pa. Kao de­te, iz­u­čio je ku­jun­džij­ski za­nat. Ra­no je ostao si­ro­če. Bio je lep i sta­sit, i da ga Tur­ci ne bi od­ve­li na sul­ta­nov dvor, oti­šao je u So­fi­ju, gde se sklo­nio kod sve­šte­ni­ka Pe­tra. Ali i tu Tur­ci za­pa­ze nje­go­ve vr­li­ne i po­ša­lju jed­nog svog za­ko­ni­ka da ga ube­di da pri­mi Mu­ha­me­do­vu ve­ru. Me­đu­tim, Đor­đe pred ovim za­ko­ni­kom ta­ko div­no is­po­ve­da­še ve­ru Hri­sto­vu, da ga ovaj okle­ve­ta da hu­li na Mu­ha­me­da. Tur­ci ga pre­da­do­še su­di­ji, ko­ji je ta­ko­đe na­sto­jao da ga pre­ve­de u mu­ha­me­dan­stvo. Ali Đor­đe osta­de ne­po­ko­le­bo­vo uz svo­ga Hri­sta, dok su se sve­šte­nik Pe­tar i či­ta­va Cr­kva u So­fi­ji mo­li­li Bo­gu da ga ukre­pi. Spa­ljen je na lo­ma­či 1515. go­di­ne, ka­da mu je bi­lo 18 go­di­na.

Sveštenomučenik Vlasije. Sveta Teodora.