Prepodobnomučenica Filoteja Atinska

Kalendar za 3. mart

Pre­po­dob­no­mu­če­ni­ca Fi­lo­te­ja Atin­ska

Ro­đe­na u Ati­ni 1522. go­di­ne. Bez­det­ni ro­di­te­lji iz­mo­li­li su je od Bo­ga a, ka­da je ima­la 12 go­di­na, uda­li su je. Muž joj je bio su­rov i sva­ko­dnev­no je zlo­sta­vljao. Na­kon tri go­di­ne, Bog ga uze sa li­ca ze­mlje. Ka­da su joj se ro­di­te­lji upo­ko­ji­li, sa­gra­di žen­ski ma­na­stir, a po­tom se za­mo­na­ši. Vr­lo br­zo ma­na­stir se na­pu­ni mo­na­hi­nja. Po­di­za­la je i bol­ni­ce i, taj­no, ško­le za hri­šćan­sku de­cu. U ma­na­stir je skla­nja­la de­voj­ke hri­šćan­ke ko­je su be­ža­le od tur­skog zu­lu­ma. Bi­la je kraj­nje mi­lo­sti­va i po­žtvo­va­na za bli­žnje. Tur­ci su je ba­ca­li u tam­ni­cu. Jed­nom su je ta­ko pre­tu­kli da se ubr­zo upo­ko­ji­la. Bi­lo je to 1589. go­di­ne. Mo­šti su joj ču­do­tvor­ne i ne­tlje­ne. Po­či­va­ju u Ati­ni, u ol­ta­ru mi­tro­po­lij­skog sa­bor­nog hra­ma.

Sveti apostoli Arhip, Filimon i Apfija. Prepodobni Dositej. Vaskršnji post.