Преподобно­мученица Филотеја Атинска

Календар за 4. март

Пре­по­доб­но­му­че­ни­ца Фи­ло­те­ја Атин­ска

Ро­ђе­на у Ати­ни 1522. го­ди­не. Без­дет­ни ро­ди­те­љи из­мо­ли­ли су је од Бо­га а, ка­да је има­ла 12 го­ди­на, уда­ли су је. Муж јој је био су­ров и сва­ко­днев­но је зло­ста­вљао. На­кон три го­ди­не, Бог га узе са ли­ца зе­мље. Ка­да су јој се ро­ди­те­љи упо­ко­ји­ли, са­гра­ди жен­ски ма­на­стир, а по­том се за­мо­на­ши. Вр­ло бр­зо ма­на­стир се на­пу­ни мо­на­хи­ња. По­ди­за­ла је и бол­ни­це и, тај­но, шко­ле за хри­шћан­ску де­цу. У ма­на­стир је скла­ња­ла де­вој­ке хри­шћан­ке ко­је су бе­жа­ле од тур­ског зу­лу­ма. Би­ла је крај­ње ми­ло­сти­ва и по­жтво­ва­на за бли­жње. Тур­ци су је ба­ца­ли у там­ни­цу. Јед­ном су је та­ко пре­ту­кли да се убр­зо упо­ко­ји­ла. Би­ло је то 1589. го­ди­не. Мо­шти су јој чу­до­твор­не и не­тље­не. По­чи­ва­ју у Ати­ни, у ол­та­ру ми­тро­по­лиј­ског са­бор­ног хра­ма.

Свети апостоли Архип, Филимон и Апфија. Преподобни Доситеј.