Arhangel Gavrilo

Kalendar za 8. april

Sabor svetog Arhangela Gavrila

Crkva je iz starine, od jerusalimskih tipika i ustava velike obitelji svetog Save Osvećenog, primila da u prvi Dan po Blagovesti Presvete Deve Bogorodice praznuje sabor svetog Arhangela Gavrila, blagovesnika radosti. Jer treba na dostojan način odati poštovanje onome koji posluži tajni našeg spasenja, donoseći Prečistoj Djevi vest o ovaploćenju Boga Reči u prečistoj utrobi njenoj. Kada se od svih graćana jednoga grada ukazuje veliko poštovanje izaslaniku zemaljskog cara koji donosi gradu neku milostivu reč carevu, utoliko više treba naročitim praznikom odavati poštovanje izaslaniku Nebeskog Cara, divnom knezu Anđelskom, koji je celom rodu ljudskom doneo svemilostivu vest o večnom spasenju. Kako je znamenit ovaj izaslanik koji je ranije sam ukazao svetom Zahariji na svoje dostojanstvo, govoreći: Ja sam Gavril što stojim pred Bogom (Lk. 1, 19), tojest bliže stojim prestolu Božjem nego drugi Anđeli. I kao što u zemaljskom carstvu onaj dostojanstvenik koji je najbliži caru ima više ugleda od ostalih dostojanstvenika koji stoje podalje, tako i u nebeskom carstvu: sveti Anđeli koji stoje bliže Bogu i izbliza posmatraju Božja tajanstva, sijaju većom slavom i ugledom od ostalih Anđela koji su u nižim činovima.

Sveto Pismo kazuje da postoje sedam Anđela najvišeg čina, vrhovni knezovi Anđelski, koji svagda stoje najbliže Bogu i nepristupnoj slavi Božjoj. U knjizi svetog Tovita piše da saputnik mladog Tovija objavljuje da je on jedan od sedmorice Anđela što stoje pred Bogom (Tov. 12, 15). I sveti Jovan Bogoslov u svome Otkrivenju spominje sedam vrhovnih Anđela, govoreći: Blagodat vam i mir od Onoga koji jeste, i koji beše, i koji će doći; i od sedam duhova koji su pred prestolom njegovim (Otkr. 1, 4). Od tih dakle sedam Anđela jedan je sveti Gavril, po broju drugi, posle svetog Mihaila prvi. Jer se oni poimence ovako nabrajaju: Mihail, Gavril, Rafail, Uril, Selatil, Jegudil, Varahil.

Neko može pitati: Zašto Bog ne posla k Presvetoj Djevi prvoga po broju, angela Mihaila, nego drugoga po broju, Gavrila? Treba znati: svi sedmoro vrhovnih Anđela ravni su među sobom po dostojanstvu, samo se pri nabrajanju počinje od Mihaila; i svaki od njih ima svoju zasebnu službu: Mihail je pobeditelj protivnika; Gavril – vesnik tajni Božjih; Rafail – lekar ljudskih neduga; Uril – prosvetitelj pomračenih, jer je on sijanje ognja božanskog; Selatil – molitvenik, jer se stalno moli Bogu za ljude i pobuđuje ljude na molitvu; Jegudil – slavitelj Boga, jer utvrđuje ljude koji ma šta rade u slavu Božju, i izmoljuje im nagradu; Varahil – davalac Božjeg blagoslova; i naš posrednik Božjih dobročinstava. Dakle, Mihail ne bi poslan sa blagovešću, pošto to nije njegova služba; njegovo je: mač isukan držati, na neprijatelje udarati, i njih progoniti. Poslan bi Gavril, jer je njegova služba javljati tajne Božje, kao što je svetom proroku Danilu objavio oslobođenje ljudi Božjih iz Vavilona i vreme Mesijina dolaska, i svetom Zahariji – rođenje svetog Preteče od majke nerotkinje. A kaže se da je on i svetog proroka Mojsija u pustinji upućivao pri pisanju Knjige postanja. Postoji i pobožno mišljenje, da je on blagovestio svetim pravednicima Joakimu i Ani i začeće Presvete Bogorodice, i da je Prečistoj Djevi od začeća i rođenja bio anđeo hranitelj, i da joj je donosio hranu u Svetinji nad svetinjama. On joj donese blagovest i o začeću Sina Božjeg. Gavril bi poslan još i zato, da bi se Blagovešteni mogao poznati po imenu njegovom. Jer ime Gavril znači krepost Božja, ili Bog i čovek. I samim imenom svojim Blagovesnik potvrđivaše da će Bog krepki, Gospod, u utrobi Deve postati savršen čovek, tojest savršeni Bog postaće savršenim čovekom. I to savršenim, potpunim čovekom ne u smislu telesnog uzrasta, nego u smislu kreposti i razuma. Jer ostala deca, začinjući se u materinskim utrobama, nemaju razuma niti kreposti. A začinjući se u utrobi Presvete Djeve Dete, od samog začeća svog u malom telašcu svom bi savršen čovek razumom neiskazanim i krepošću nepobedivom. Jer prorok kaže: Pristupih k proročici, i ona zače, i rodi sina. I Gospod mi reče: nadeni mu ime: brz na plen, hitar na grabež. Jer pre nego dete nauči vikati: oče moj i majko moja, odneće blago Damaskovo i plen Samarijski (Is. 8, 3-4), tojest dete, koje još nije progovorilo, već ima silu i snagu veliku da pobeđuje svoje neprijatelje. A to je ono što je svojim imenom Gavril praslikovao: Bog – čovek, snažni Bog, koji se začeo njegovim blagoveštenjem, a silaskom Duha Svetoga u netljenu utrobu Deve.

O tome sveti Proklo, patrijarh carigradski, govori ovako: Čudesno je samo ime Anđela koji je blagovestio Djevi Mariji, jer se zove Gavril. Blagovestio je, i imenom praslikovao Onoga koji je imao doći na svet. Jer Gavril znači Bog i čovek. Ovaj vesnik Božji veoma je znamenit i po svom imenu i po svojoj službi. A najznamenitiji je po tome što tajnu, oduvek sakrivenu i Anđelima nepoznatu, Bog prvo njemu otkri, i on je donese Djevi. I koliko je tajna očovečenja Boga veća od drugih tajni, preko njega ranije otkrivenih svetim prorocima, toliko je njemu ugled postao veći među njegovom družinom od trenutka Blagoveštenja, jer su ga počitovali kao najprisnijeg vidioca najnepoznatijih tajni Božjih.

Sveti Dionisije Areopagit kaže za ovu sedmoricu vrhovnih Anđela, da oni svagda neotstupno stoje pred Bogom kao najbliži, dok se svi ostali šalju na razne službe. Ali za izvršenje velikih tajni Božjih šalju se i ovi. Jer sveti apostol Pavle veli: Nisu li svi službeni duhovi koji se šalju na službu? (Jevr. 1, 14). I koja je tajna Božja veća od nedomislivog, nedokučnog, neiskazanog ovaploćenja Hristovog? Stoga je zbog tako velike tajne trebalo poslati velikog Anđela, najprisnijeg posmatrača tajni Božjih – svetog Gavrila, koji neotstupno stoji pred prestolom Božjim.

Sveti Oci misle da sveti Gavril prinadleži prvom i najvišem činu nebeskih Sila, tojest činu serafimskom, pošto Serafimi stoje najbliže Bogu. Nazvan je arhangelom zato što je Presvetoj Djevi doneo radosnu vest Blagoveštenja, i obradovao nju, a preko nje i svako stvorenje, ne samo u ovom nego i u nebeskom svetu. To sveti Damaskin ovako opeva: Nebesna stvorenja se s ljubavlju veseljahu, a zemaljska s trepetom užasavahu, kada prečisti glas dođe tebi, Bogorodice; jer jedno slavlje obojima zablista, kada tebi Bestelesni radost donese. – Sveti Dionisije Areopagit svedoči: Svi Anđelski činovi imaju svoja posebna mesta, Bogom određena: jedni su bliže, drugi dalje, dok je serafimski čin najbliži Bogu. Jer prorok Isaija govori: Videh Gospoda gde sedi na prestolu visoku i izdignutu, i Serafimi stajahu oko Njega, svaki ih imaše šest krila (Is. 6, 1. 2). A pošto je sveti Gavril jedan od sedam Anđela koji najbliže stoje pred Bogom, to znači da je serafimskog čina, drugi među Serafimima. – A i sveti Andrej Kritski kaže da je on jedan od vrhovnih Anđela, govoreći: Bog naređuje jednome od vrhovnih Anđela da izvrši tajnu blagovesti. – Ako je od vrhovnih, onda je od sedam duhova što svagda stoje pred Bogom; ako je od sedam duhova, taj je od serafima. I ko je među anđelima vrhovniji od Serafima? i ko je od Serafima bliži prestolu Božjem? Serafim je dakle sveti Gavril, i to osobiti.

Da je on Serafim, vidi se još iz ovoga: za izvršenje velikog dela Božjeg bilo je potrebno poslati velikog Anđela. A pošto je ovaploćenje Reči delo Božje, veće od svih dela Božjih, to za njegovo objavljenje bi poslat sveti Gavril, veći od drugih Anđela. Jer kao što k Evi dođe prelašćujući je vrhovni knez tame, tako k Prečistoj Devi dođe sa blagovešću vrhovni knez nebeske svetlosti. Dolikovalo je da Serafim bude poslat k Mariji, koja je serafimskom ljubavlju gorela k Bogu.

Tog vrhovnog kneza među Anđelima, tog najbližeg Bogu serafima, svemirnog Arhangela, koji je blagovestio spasenje svemu svetu, mi pobožno poštujemo, s ljubavlju i radošću praznik njegov praznujemo, uznoseći mu blagodarnost za njegovo tako veliko dobročinstvo svetu, koje je od početka činio, i sada čini, moleći se svagda za nas ovaploćenom Bogu. Neka nam molitvama svetog Arhangela Gavrila svima budu oprošteni gresi, amin.

Vaskršnji post.