Свети свештеному­ченик Поликарп Смирнски

Календар за 8. март

Све­ти све­ште­но­му­че­ник По­ли­карп Смирн­ски

Ро­ђен као не­зна­бо­жац. Кр­стио га је Све­ти апо­стол Јо­ван Бо­го­слов. У ра­ном де­тињ­ству остао је си­ро­че. Све­ти Ву­кол га је ру­ко­по­ло­жио за све­ште­ни­ка. Апо­стол­ски епи­ско­пи, ко­ји су се са­бра­ли на по­греб Све­том Ву­ко­лу, хи­ро­то­ни­са­ли су га за епи­ско­па Смирн­ског. Из­го­нио је зле ду­хо­ве, мо­ли­твом за­у­ста­вио по­жар у Смир­ни, низ­во­дио је ки­шу и вре­ме су­ша, ис­це­ли­вао, про­зи­рао и про­ри­цао. Не­зна­бо­шци су га сма­тра­ли јед­ним од бо­го­ва. По­стра­дао је у вре­ме ца­ра Мар­ка Авре­ли­ја. Ба­ци­ли су га у огањ ко­ји га је, ста­рог и се­дог, оба­ви­јао али га се ни­је до­ти­цао. На кра­ју су га про­бо­ли ко­пљем. Крв ко­ја је при­том ис­те­кла уга­си­ла је ва­тру. Он­да су му спа­ли­ли мр­тво те­ло. По­стра­дао је за Хри­ста 167. го­ди­не, на Ве­ли­ку Су­бо­ту.

Преподобни Дамјан Есфигменски.