Свети Евстатије

Календар за 5. март

Све­ти Ев­ста­ти­је Био је ар­хи­е­пи­скоп у Ан­ти­о­хи­ји. Као ве­ли­ки ре­ни­тељ и за­штит­ник пра­во­слав­не ве­ре, на­ро­чи­то се ис­та­као на I ва­се­љен­ском […]