Скуп плакат

Међународни научни скуп поводом 650 година Маричке битке, смрти српског цара Стефана Уроша V и смрти бугарског цара Ивана Александра

Поводом 650 година Маричке битке, смрти српског цара Стефана Уроша V и смрти бугарског цара Ивана Александра, Одељење за средњовековну историју Института за историјске студије БАН, Катедра и Семинар за Византологију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Архив Српске православне цркве организују Међународни научни скуп “Сумрак средњег века на Балкану”, у Софији у Бугарској 22. и 23. октобра 2021. године.

Програмата на международната конференция “The Sunset of the Balkan Middle Ages” (22–23 октомври 2021 г.), която се организира секцията „Средновековна история“ към Института за исторически изследвания – БАН, катедрата „История на Византия“ към Философския факултет на Белградския университет и Архива на Сръбската православна църква по случай 650 години от смъртта на царете Йоан Александър и Стефан Урош V и от битката при Черномен.

Тhe Programme of the international conference “The Sunset of the Balkan Middle Ages” (22–23 October 2021) organized by the Department of Medieval History – Bulgarian Academy of Sciences, the Chair for Byzantine Studies of the Faculty of Philosophy – University of Belgrade and the Archive of the Serbian Orthodox Church on the occasion of the 650th anniversary of the deaths of the Bulgarian emperor John Alexander and Serbian emperor Stephen Uroš V, and the battle at Chernomen.

22 October 2021

9.00–9.30 Conference opening
9.30–9.45 Prof. Dr. VLADA STANKOVIĆ (Faculty of Philosophy – University of Belgrade), National and Above-National Aspects of the pre-1371 Politics in the Balkans: Empires, Ideologies and Romanness
9.45–10.00 Проф. дфн АНИСАВА МИЛТЕНОВА (Институт за литература – БАН), Кръгът около деспот Стефан Лазаревич, Търновската книжовна школа и атонските манастири (нови данни)
10.00–10.15 Проф. др РАДИВОЈ РАДИЋ (Филозофски факултет – Универзитет у Београду), И од тада авај хришћанима (Неколико записа из друге половине XIV века)
10.15–10.30 Проф. дин ДМИТРИЙ И. ПОЛЫВЯННЫЙ (Институт гуманитарных наук – Ивановский государственный университет), События балканской истории XIV в. как точки отсчета Заката Средневековья
10.30–10.45 Проф. др СИНИША МИШИЋ (Филозофски факултет – Универзитет у Београду), Српско-буграске везе у другој половини 14. века
10.45–11.00 Проф. дин ХРИСТО МАТАНОВ (Исторически факултет – Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Обезлюдяване в резултат на Черната смърт и повторно заселване (на примера на няколко грамоти и османски описи)
11.00–11.20 Discussion
11.20–11.35 Др ГОРДАН БОЈКОВИЋ (Институт за српску културу Приштина – Лепосавић), Женидба цара Уроша
11.35–11.50 Ас. НИКОЛАЙ ШАРАНКОВ (Факултет по класически и нови филологии – Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Шуменският надпис на Йоан Шишман като извор за българското престолонаследие през XIV в.
11.50–12.05 Проф. д-р СЛАВИЯ БЪРЛИЕВА (Кирило-методиевски научен център – БАН), Imperator de Bolgaria et epuscopus de Bolgaria в Сиена през 1363 г.?
12.05–12.20 Assoc. Prof. Dr. DANIEL ZIEMANN (Department of Medieval Studies – Central European University), The Campaign of Amadeus VI count of Savoy in 1366
12.20–12.35 Проф. дин КИРИЛ ПАВЛИКЯНОВ (Факултет по класически и нови филологии – Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Ктиторският хрисовул на серския деспот Йован Углеша за светогорския манастир „Симонопетра“ (1369 г.) и неговата автентичност
12.35–12.55 Discussion
12.55–13.30 Lunch break
13.30–13.45 Ванр. проф. др БОРИС БАБИЋ (Филозофски факултет – Универзитет у Бањој Луци), Представе српских средњовјековних писаца о бици на Марици и цару Стефану Урошу
13.45–14.00 Доц. д-р ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Владението на Галиполи и битката при Черномен
14.00–14.15 Др ЉУБИЦА ВИНУЛОВИЋ (Филозофски факултет – Универзитет у Београду), Ктиторство и владарска идеологија царице Јелене Немањић Асен
14.15–14.30 Доц. д-р САШКА ГЕОРГИЕВА (Институт за исторически изследвания – БАН), Последните царици на средновековна България
14.30–14.45 Гл.ас. д-р ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ (Институт за исторически изследвания – БАН), Краят на средновековната българска държава във византийската историопис от ХV в.
14.45–15.00 Гл.ас. д-р ДЕНИЦА ПЕТРОВА (Институт за исторически изследвания – БАН), Падането на България под османска власт според Руския хронограф
15.00–15.15 Assoc. Prof. Dr. DRAGOLJUB MARJANOVIĆ (Faculty of Philosophy – University
of Belgrade), Patriarch of Serbia Ephraim and the Sunset of the Middle Ages in the Balkans
15.15–15.35 Discussion
15.35–15.50 Проф. д-р ИВАЙЛА ПОПОВА, докт. ТОДОР ТОДОРОВ (Исторически факултет – Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Ранната османска история, представена от Николо Сагундино в „Liber de Otthomanorum familia“
15.50–16.05 Гл.ас. д-р ТЕОДОР ДИМИТРОВ (Исторически факултет – Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Черната смърт във Византия и византийския свят (1347–1453): избухване, разпространение и демографски ефекти
16.05–16.20 Доц. д-р ПЕНКА ДАНОВА (Институт за исторически изследвания – БАН), Завладяването на Константинопол в хрониката на Бенедето Деи
16.20–16.35 Д-р ДЕЛЯН РУСЕВ (Исторически факултет – Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Разказът на османския историк Енвери за завоеванието на Балканите, 1352–1402: източници, събития, личности
16.35–16.50 Докт. ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА (Кирило-методиевски научен център – БАН), Някои аспекти от икономическото развитие на българската държава през XIV век
16.50–17.05 Д-р АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ (Департамент „Политически науки“ – Нов български университет), Ранноосманската армия на Балканите
17.05–17.20 Докт. ГАЛИНА ГЪЛЪБОВА (Правно-исторически факултет – Югозападен университет „Неофит Рилски“), Османската експанзия по средното и долното течение на река Марица (1361–1371)
17.20–17.35 Гл.ас. д-р КИРИЛ НЕНОВ (Институт за исторически изследвания – БАН), Географията на Балканския полуостров в историята на Йоан Кантакузин
17.35–18.00 Discussion

23 October 2021

9.30–9.45 Проф. дин ДИМО ЧЕШМЕДЖИЕВ (Кирило-методиевски научен център – БАН), За един българо-византийски църковен конфликт по времето на цар Йоан Александър
9.45–10.00 Asst. Dr. FRANCESCO DALL’AGLIO (Institute for Historical Studies – Bulgarian Academy of Sciences), The Use of History in the Political Ideology of Ivan Alexandăr (1331–1371)
10.00–10.15 Доц. д-р КИРИЛ МАРИНОВ (Институт по история – Лодзки университет), „И така щом грехът – о, горчива повест! – надделя, [градът] веднага падна в ръцете на оня, който си мислеше, че никога не ще получи това“: разсъждения за превземането на Търновград от османските турци през 1393 г.
10.15–10.30 Доц. д-р РОСИЦА ГРАДЕВА (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), София на границата на две епохи, втората половина на XIV–началото на XVI век
10.30–10.45 Гл.ас. д-р СИМЕОН ХИНКОВСКИ (Факултет по класически и нови филологии – Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Черноморска дипломация: за договореностите на генуезците, ХІV–ХV в.
10.45–11.00 Проф. д-р АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ (Исторически факултет – Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Османското завоевание и концепцията за „ретюркизацията“ на България
11.00–11.20 Discussion
11.20–11.35 Проф. д-р ЦВЕТАНА ЧОЛОВА (Департамент „История“ – Нов български университет), Християнската пайдея (хуманизъм) и исихазъм на Балканите преди падането им под османска власт
11.35–11.50 Asst. Prof. Dr. LARISA VILIMONOVIĆ (Faculty of Philosophy – University of Belgrade), Marian Piety in the Hesychast Balkans: Roads of Connection, Cultural Exchanges and the Power Cartography in the Balkans from mid-14th to early 15th centuries
11.50–12.05 Проф. д-р МАРИЯ ЙОВЧЕВА (Институт за литература – БАН), Търновският служебен миней от XIII в. и неговите български и сръбски наследници
12.05–12.20 Assoc. Prof. Dr. ANGELIKI DELIKARI (Faculty of Philosophy – Aristotle University of Thessaloniki), The Slavic version of the Hesychastic Vita of Gregory of Sinai. Spiritual Bonds between Byzantium and Bulgaria during the reign of Tsar Ivan Alexander
12.20–12.35 Проф. д-р ЕЛИСАВЕТА МУСАКОВА (Институт за изследване на изкуствата – БАН), Песнивецът на цар Йоан Александър – хипотези за неговата история
12.35–12.55 Discussion
12.55–13.30 Lunch break
13.30–13.45 Проф. др ТАТЈАНА СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ (Филозофски факултет – Универзитет у Београду), Српска химнографија последње трећине XIV века
13.45–14.00 Доц. д-р НИНА ГАГОВА (Институт за литература – БАН), Един щрих към книжовния живот на Сер в 70-те години на ХІV в.: преводаческият кръг на стареца Исай и придворният философ кир Теодор Педиасим
14.00–14.15 Доц. д-р МАЯ ПЕТРОВА (Институт за литература – БАН), Летовникът на Георги Амартол и балканската аристокрация през XIV в.
14.15–14.30 Dr. MILENA REPAJIĆ (Faculty of Philosophy – University of Belgrade), Debt, Poverty, and Social Conflict in Late Byzantine Political Theory
14.30–14.45 Доц. д-р ТАТЯНА ИЛИЕВА (Кирило-методиевски научен център – БАН), Към въпроса за книжовното наследство на Константин Костенечки
14.45–15.00 Др РАДОВАН ПИЛИПОВИЋ (Архив Српске православне цркве), Перцепција српске елите друге половине XIV века у српској летописној традицији и балканској барокној историографији
15.00–15.15 Доц. др ДЕЈАН ГАШИЋ (Филозофски факултет – Универзитет у Приштини), „Вавилонске реке“ позносредњовековног православног Балкана
15.15–15.35 Discussion
15.35–15.50 Чл.кор. проф. д-р СВЕТЛАНА КУЮМДЖИЕВА (Институт за изследване на изкуствата – БАН), Новото в българската музика от XIV в.
15.50–16.05 Prof. Dr. JELENA ERDELJAN (Faculty of Philosophy – University of Belgrade), Art and Politics of the Serbian Elite at the Close of the Middle Ages in the Balkans. Illuminated manuscripts of two Serbian hierarchs from the second half of the 14th century
16.05–16.20 Д-р ЛЮБЕН ДОМОЗЕТСКИ (Софийска градска художествена галерия), Две миниатюри в Манасиевата хроника (Cod. Vat. Slavo II): иконография и интерпретация
16.20–16.35 Проф. д-р БИСЕРКА ПЕНКОВА (Национална художествена академия), Към предназначението на Хрельовата кула
16.35–16.50 Др НИКОЛА ПИПЕРСКИ, др ЈАКОВ ЂОРЂЕВИЋ (Филозофски факултет – Универзитет у Београду), Црква Св. Архангела код Призрена – нови тип владарског маузолеја Немањића?
16.50–17.05 Доц. д-р ДЕЯН РАБОВЯНОВ (Национален археологически институт с музей – БАН), Един енорийски храм в българската столица Търновград през XIV в. Църква 22 на Трапезица в светлината на археологическите проучвания
17.05–17.20 Д-р ИВАН ЧОКОЕВ (Регионален исторически музей – Велико Търново), Археологически данни за везба от българските земи през ХІV век
17.20–17.35 Гл.ас. д-р ЙОАННА БЕНЧЕВА (Исторически факултет – Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Използването на водата в Късното балканско средновековие
17.35–17.50 Проф. д-р ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА (Департамент по история – Синсинатски университет), Световното измерение на залеза на Балканското средновековие
17.50–18.15 Discussion

Александар Вујовић