18 01

Pre­po­dob­na ma­ti Sin­kli­ti­ki­ja – Krstovdan

Pre­po­dob­na ma­ti Sin­kli­ti­ki­ja – Krstovdan

Po­re­klom iz Ma­ke­do­ni­je. Kao bo­ga­ta i ugled­na de­voj­ka ima­la je mno­go pro­sa­ca, no sve ih je od­bi­la i po­be­gla u ma­na­stir. U naj­ve­ćoj uz­dr­žlji­vo­sti, bde­nju i mo­li­tvi po­ži­ve­la je do 80 go­di­na. Nje­ne po­u­ke mo­na­hi­nja­ma od­u­vek su sma­tra­ne du­hov­nim bi­stri­ma, jer ona ni­je do­šla do vi­so­ke mu­dro­sti kroz knji­ge ne­go kroz stra­da­nje, mu­ku, da­no­noć­no raz­mi­šlja­nje i du­hov­no op­šte­nje s vi­šim bo­žan­skim sve­tom. Pre­se­li­la se du­šom u taj svet 350. go­di­ne. Sve­ta Sin­kli­ti­ki­ja je go­vo­ri­la: „Ako je vre­me po­sta, ne­moj ga se ot­ka­zi­va­ti to­bož zbog bo­le­sti jer, gle, i oni ko­ji ne po­ste pa­da­ju u iste bo­le­sti“. Još je go­vo­ri­la: „Kao što se ot­kri­ve­no bla­go br­zo raz­gra­bi, ta­ko i do­bro­de­telj, ka­da se raz­gla­ša­va, po­mra­ču­je se i gu­bi“.

KrstovdanSrpska Pravoslavna Crkva slavi Krstovdan, kao uspomenu na prve hrišćane koji su primili veru na samom početku hrišćanske propovedi. Praznik se vezuje za Bogojavljenje i krštenje Isusa Hristosa, kao i za dan posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, koji Ga je krstio u reci Jordanu. Krstovdan slavimo uvek uoči Bogojavljenja i spada u nepokretne praznike. U kalendaru nije obeležen crvenim slovom, za razliku od Krstovdana koji slavimo 27. septembra kao uspomenu na pronalaženje Časnog Krsta na kome je Gospod razapet. Ovog dana u hramovima se obavlja i čin vodoosvećenja.

Sveti Teopemt i Teona. Sveti prorok Mihej I. Prepodobna Apolinarija. Navečerje Bogojavljenja.