Свети Тарасије Цариградски

Календар за 10. март

Све­ти Та­ра­си­је Ца­ри­град­ски- (Беле покладе)

По са­ве­ту ца­ри­град­ског па­три­јар­ха Па­вла, ко­ји на­пу­сти трон и оде у ма­на­стир где при­ми ве­ли­ку схи­му, 783. го­ди­не, за ње­го­вог на­след­ни­ка је иза­бран се­на­тор и цар­ски са­вет­ник на Кон­стан­ти­но­вом дво­ру Та­ра­си­је, чо­век ви­со­ког обра­зо­ва­ња и рев­но­сти за ве­ру. Под њим је са­зван VII Ва­се­љен­ски Са­бор у Ни­ке­ји на ко­јем је осу­ђе­но ико­но­бор­ство и утвр­ђе­но по­што­ва­ње све­тих ико­на. Ко­ли­ко је био ми­ло­стив пре­ма си­ро­ти­ма, то­ли­ко је био тврд пре­ма охо­ли­ма. Ка­да је цар Кон­стан­тин оте­рао сво­ју за­ко­ни­ту же­ну Ма­ри­ју, жи­вео је са не­ком сво­јом срод­ни­цом. Па­три­јарх Та­ра­си­је му ни­је дао бла­го­слов да се вен­ча са њом, не­го га пр­во по­са­ве­то­ва, па из­об­ли­чи и на кра­ју од­лу­чи од при­че­шћа. Упо­ко­јио се у Го­спо­ду 806. го­ди­не.

Преподобни Пафнутије Кевалас