Sveti Tarasije Carigradski

Kalendar za 10. mart

Sve­ti Ta­ra­si­je Ca­ri­grad­ski- (Bele poklade)

Po sa­ve­tu ca­ri­grad­skog pa­tri­jar­ha Pa­vla, ko­ji na­pu­sti tron i ode u ma­na­stir gde pri­mi ve­li­ku shi­mu, 783. go­di­ne, za nje­go­vog na­sled­ni­ka je iza­bran se­na­tor i car­ski sa­vet­nik na Kon­stan­ti­no­vom dvo­ru Ta­ra­si­je, čo­vek vi­so­kog obra­zo­va­nja i rev­no­sti za ve­ru. Pod njim je sa­zvan VII Va­se­ljen­ski Sa­bor u Ni­ke­ji na ko­jem je osu­đe­no iko­no­bor­stvo i utvr­đe­no po­što­va­nje sve­tih iko­na. Ko­li­ko je bio mi­lo­stiv pre­ma si­ro­ti­ma, to­li­ko je bio tvrd pre­ma oho­li­ma. Ka­da je car Kon­stan­tin ote­rao svo­ju za­ko­ni­tu že­nu Ma­ri­ju, ži­veo je sa ne­kom svo­jom srod­ni­com. Pa­tri­jarh Ta­ra­si­je mu ni­je dao bla­go­slov da se ven­ča sa njom, ne­go ga pr­vo po­sa­ve­to­va, pa iz­ob­li­či i na kra­ju od­lu­či od pri­če­šća. Upo­ko­jio se u Go­spo­du 806. go­di­ne.

Prepodobni Pafnutije Kevalas