Пре­по­доб­ни На­ум Охрид­ски

Календар за 5. јануар

Пре­по­доб­ни На­ум Охрид­ски

Је­дан од Пе­то­чи­сле­ни­ка, уче­ник Све­тих Ки­ри­ла и Ме­то­ди­ја. Са Све­тим Кли­мен­том је пу­то­вао у Рим, где се про­сла­вио чу­до­твор­но­шћу и уче­но­шћу. Го­во­рио је мно­ге је­зи­ке. Вра­тив­ши се из Ри­ма, њих дво­ји­ца су се на­ста­ни­ли на оба­ла­ма Охрид­ског је­зе­ра. Све­ти Кли­мент је по­стао епи­скоп у Охри­ду, а Све­ти На­ум је осно­вао ма­на­стир на ју­жној оба­ли Је­зе­ра. Око Све­тог На­у­ма се са­бра­ло мно­штво мо­на­ха, ода­свуд са Бал­ка­на. Био је ди­ван под­ви­жник, му­дар учи­тељ, чу­до­тво­ран мо­ли­тве­ник и ду­хов­ник. Пре­во­дио је Све­то Пи­смо и дру­ге бо­го­слу­жбе­не књи­ге са грч­ког на сло­вен­ски је­зик. Чи­нио је чу­да још за жи­во­та. Ње­го­вим чу­до­твор­ним мо­шти­ма и да­нас при­сту­па­ју мно­ги бо­ле­сни, осо­би­то умо­бол­ни. Упо­ко­јио се у пр­вој по­ло­ви­ни X ве­ка.

Светих десет мученика Критских. Свети Нифонт Чудотворац. Божићни пост.