Pre­po­dob­ni Na­um Ohrid­ski

Kalendar za 5. januar

Pre­po­dob­ni Na­um Ohrid­ski – Tucindan

Je­dan od Pe­to­či­sle­ni­ka, uče­nik Sve­tih Ki­ri­la i Me­to­di­ja. Sa Sve­tim Kli­men­tom je pu­to­vao u Rim, gde se pro­sla­vio ču­do­tvor­no­šću i uče­no­šću. Go­vo­rio je mno­ge je­zi­ke. Vra­tiv­ši se iz Ri­ma, njih dvo­ji­ca su se na­sta­ni­li na oba­la­ma Ohrid­skog je­ze­ra. Sve­ti Kli­ment je po­stao epi­skop u Ohri­du, a Sve­ti Na­um je osno­vao ma­na­stir na ju­žnoj oba­li Je­ze­ra. Oko Sve­tog Na­u­ma se sa­bra­lo mno­štvo mo­na­ha, oda­svud sa Bal­ka­na. Bio je di­van pod­vi­žnik, mu­dar uči­telj, ču­do­tvo­ran mo­li­tve­nik i du­hov­nik. Pre­vo­dio je Sve­to Pi­smo i dru­ge bo­go­slu­žbe­ne knji­ge sa grč­kog na slo­ven­ski je­zik. Či­nio je ču­da još za ži­vo­ta. Nje­go­vim ču­do­tvor­nim mo­šti­ma i da­nas pri­stu­pa­ju mno­gi bo­le­sni, oso­bi­to umo­bol­ni. Upo­ko­jio se u pr­voj po­lo­vi­ni X ve­ka.

Svetih deset mučenika Kritskih. Sveti Nifont Čudotvorac. Božićni post.