Sveti Lav Katanski

Kalendar za 5. mart

Sve­ti Lav Ka­tan­ski

Bio je epi­skop u Ka­ta­ni, pod vul­kan­skom pla­ni­nom Et­nom. Ve­li­ki rev­ni­telj za ve­ru i mi­lo­srd­nik pre­ma ne­volj­ni­ma. Ne­ki ma­đi­o­ni­čar Ili­o­dor u to vre­me u Ka­ta­ni op­se­nji­va­še na­rod ra­znim tri­ko­vi­ma i raz­vra­ća­še mla­dež. Jed­nom, u vre­me slu­žbe Bo­ži­je, uđe u hram i po­če svo­je op­se­na­ri­je. Sve­ti Lav ga sve­za kra­jem omo­fo­ra i od­ve­de na grad­ski trg. Na­re­di da tu na­lo­že ve­li­ku va­tru i ka­da se ona raz­go­re sta­de po­sred og­nja i u nje­ga uvu­če Ili­o­do­ra. Sve­ti Lav u va­tri osta ne­tak­nut, a Ili­o­dor sav iz­go­re. Svi ko­je je ma­đi­o­ni­čar za­lu­deo i ko­ji u nje­mu vi­de­še ne­što bo­žan­sko po­sti­de­še se, a Sve­ti Lav se pro­ču po ce­lom car­stvu kao ve­li­ki ču­do­tvo­rac. Upo­ko­jio se u Go­spo­du u VIII ve­ku. Iz nje­go­vih mo­šti­ju po­te­klo je mi­ro.­

Sveti sveštenomučenik Sadok.