Свети Лав Катански

Календар за 5. март

Све­ти Лав Ка­тан­ски

Био је епи­скоп у Ка­та­ни, под вул­кан­ском пла­ни­ном Ет­ном. Ве­ли­ки рев­ни­тељ за ве­ру и ми­ло­срд­ник пре­ма не­вољ­ни­ма. Не­ки ма­ђи­о­ни­чар Или­о­дор у то вре­ме у Ка­та­ни оп­се­њи­ва­ше на­род ра­зним три­ко­ви­ма и раз­вра­ћа­ше мла­деж. Јед­ном, у вре­ме слу­жбе Бо­жи­је, уђе у храм и по­че сво­је оп­се­на­ри­је. Све­ти Лав га све­за кра­јем омо­фо­ра и од­ве­де на град­ски трг. На­ре­ди да ту на­ло­же ве­ли­ку ва­тру и ка­да се она раз­го­ре ста­де по­сред ог­ња и у ње­га уву­че Или­о­до­ра. Све­ти Лав у ва­три оста не­так­нут, а Или­о­дор сав из­го­ре. Сви ко­је је ма­ђи­о­ни­чар за­лу­део и ко­ји у ње­му ви­де­ше не­што бо­жан­ско по­сти­де­ше се, а Све­ти Лав се про­чу по це­лом цар­ству као ве­ли­ки чу­до­тво­рац. Упо­ко­јио се у Го­спо­ду у VIII ве­ку. Из ње­го­вих мо­шти­ју по­те­кло је ми­ро.­

Свети свештеномученик Садок.