Свети Евстатије

Календар за 6. март

Све­ти Ев­ста­ти­је

Био је ар­хи­е­пи­скоп у Ан­ти­о­хи­ји. Као ве­ли­ки ре­ни­тељ и за­штит­ник пра­во­слав­не ве­ре, на­ро­чи­то се ис­та­као на I ва­се­љен­ском са­бо­ру где је ве­о­ма уче­но и ра­зло­жно по­би­јао Ари­је­во уче­ње. Са оста­лим све­тим оци­ма он је пра­вил­но ис­по­ве­дао да је Исус Хри­стос као Син Бо­жи­ји ра­ван Оцу и Све­том Ду­ху по су­шта­ству. Ка­да су, на­кон упо­ко­је­ње ца­ра Кон­стан­ти­на, Ари­јев­ци по­но­во оја­ча­ли, пот­ку­пи­ше не­ку блуд­ни­цу да ка­же јав­но да је за­труд­не­ла са ар­хи­е­пи­ско­пом Ев­ста­ти­јем и свр­го­ше га са вла­ди­чан­ског тро­на и про­те­ра­ше нај­пре у Тра­ки­ју, а по­том у Ма­ке­до­ни­ју. Мно­го и ду­го је стра­дао, све док се ни­је упо­ко­јио у Го­спо­ду, 345. го­ди­не. А она же­на се те­шко раз­бо­ле и при­зна­де да је до­би­ла зла­то да окле­ве­та пра­вед­ног чо­ве­ка.

Свети Захарија, патријарх Јерусалимски. Преподобни Тимотеј. Свети Јован III Схоластик, патријарх Цариградски.