Свети великомуче­ник Теодор Тирон

Календар за 2. март

Све­ти ве­ли­ко­му­че­ник Те­о­дор Ти­рон– Велике (зимске) задушнице

Кад Те­о­дор сту­пи у вој­ску (ти­рон зна­чи ре­грут), у пук Мар­ма­рит­ски у гра­ду Ама­си­ји, от­по­че го­ње­ње хри­шћа­на под ца­ре­ви­ма Мак­си­ми­ја­ном и Мак­си­ми­ном. Те­о­дор не са­кри да је хри­шћа­нин. На­кон ду­гог убе­ђи­ва­ња ње­го­вих ста­ре­ши­на да се од­рек­не Хри­ста Бо­га и да са њи­ма при­не­се жр­тву идо­ли­ма, на шта Те­о­дор не хре­де при­ста­ти, ба­ци­ше га у там­ни­цу ко­ју за­пе­ча­ти­ше. Али у там­ни­ци му се ја­ви сам Го­спод Исус Хри­стос и ре­че му да ви­ше не узи­ма зе­маљ­ске хра­не, јер ће у веч­ном жи­во­ту би­ти са Њим. У то се сва там­ни­ца сјај­но осве­тли и пре­стра­ше­ни стра­жа­ри ви­де­ше у бе­ло оде­ве­не ан­ге­ле. Он­да Те­о­до­ра из­ве­до­ше и ста­ви­ше на сил­не му­ке. Умо­ри­ли су га та­ко што су га ба­ци­ли у огањ. Све­ти Те­о­дор по­стра­да за Хри­ста 306. го­ди­не.

Преподобни Теодосије Бугарин и Роман. Света Маријамна (Марија).