Prvo i drugo obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja

Kalendar za 9. mart

Pr­vo i dru­go obre­te­nje gla­ve Sve­tog Jo­va­na Kr­sti­te­lja

Ka­da je Jo­van Kr­sti­telj po­se­čen, Iro­di­ja­da na­re­di da mu se gla­va sa­hra­ni odvo­je­no od te­la, pla­še­ći se da pro­rok ne vas­kr­sne. I uze sve­tu gla­vu i za­ko­pa je na ne­kom bes­če­snom me­stu. Ali nje­na dvor­ki­nja Jo­va­na je is­ko­pa i sa­hra­ni na Go­ri Je­le­on­skoj. Je­dan vla­ste­lin po­ve­ro­va u Hri­sta i za­mo­na­ši se, do­biv­ši ime Ino­ken­ti­je. Gra­de­ći se­bi ke­li­ju, na­šao je gla­vu za ko­ju mu se ja­vi da je Kr­sti­te­lje­va. Vra­tio je na isto me­sto. Ka­sni­je je gla­va Sve­tog Jo­va­na Kr­sti­te­lja, po Bo­ži­jem pro­mi­slu, za­bo­ra­vlja­na i ob­ja­vlji­va­na, sve dok u vre­me ca­ri­ce Te­o­do­re i pa­tri­jar­ha Ig­nja­ti­ja ni­je pre­ne­ta u Ca­ri­grad. Dok je bio živ, „Jo­van ne uči­ni ni­jed­no zna­me­nje“ (Jn 10, 41), ali nje­go­vim mo­šti­ma Bog je dao obil­nu ču­do­tvor­nu moć.

Prepodobni Erazmo Pečerski.