Свети Лав Римски

Календар за 3. март

Све­ти Лав Рим­ски

Ро­ђен у Ита­ли­ји. Био ар­хи­ђа­кон код па­пе Сик­ста III, по чи­јој смр­ти је уз­ве­ден на пре­сто рим­ског па­пе. Спа­сио је Рим од Ху­на та­ко што је иза­шао пред Ати­лу, ко­ји по­ред ње­га ви­де апо­сто­ле Пе­тра и Па­вла ка­ко му пре­те пла­ме­ним ма­че­ви­ма. По­мо­гао је спа­се­њу Пра­во­сла­вља од Ев­ти­хи­је­ве и Ди­о­ско­ро­ве је­ре­си. На IV Ва­се­љен­ском Са­бо­ру про­чи­та­ли су ње­го­ву по­сла­ни­цу ко­ју је прет­ход­но по­ло­жио на гроб Све­тог Пе­тра ко­ји ју је ис­пра­вио. Пред смрт, 40 да­на про­вео је у по­сту и мо­ли­тви на гро­бу Све­тог Пе­тра мо­ле­ћи га да му ја­ви да ли су му гре­си опро­ште­ни. Апо­стол му ја­ви да је­су сви осим гре­ха у ру­ко­по­ла­га­њу све­ште­ни­ка. Он на­ста­ви да се мо­ли док му ни­су и ти гре­си опро­ште­ни и мир­но пре­да­де ду­шу Го­спо­ду 461. го­ди­не.

Свети Флавијан Цариградски.